ORIGINÁL POŠTOVNÍHO ŠTÍTU DAČICE

(ve sbírce Technisches museum – Post- und Telegraphenmuseum WIEN)

Počátek

        Nejstarší zmínka o počátcích poštovního provozu v Dačicích pochází z roku 1752, kdy se jako posel panství Dačice uvádí Bartoloměj Mikšíček (z rodu nám později známého sběratele moravských pohádek a pověstí Matěje Mikšíčka z Toužína), který jako posel docházel každý týden do Želetavy – která se nařízením císařovny Marie Terezie –  ze 7. března 1750, kterým přeložila od 1. července hlavní poštovní kurs z Vídně do Prahy přes Znojmo a Jihlavu, stala pro Dačice hlavním poštovním uzlem. (před tím od roku 1617 vedl poštovní kurs starou trasou Vídeň-Holabrunn-Vratění-Slavonice-Český Rudolec-Kunžak-Jindřichův Hradec-Tábor-Votice-Jesenice-Praha)

     Jako další pomocní poslové jsou dále uváděni Václav Šubrt a Michal Roth, kteří byli „v nutných případech obesíláni se zprávami na Jihlavu či Brno“. Z těchto počátků se  dochovalo velmi málo písemností a toto jsou jediná doposud známá jména.

Sběrna dopisů – K. u K. Briefsammlung

        Rozvoj a vzrůstající hospodářský význam města si brzy vyžadoval i rozvoj poštovních služeb a tak, C.K. Vrchní poštovní úřad – správa Brno vydala dne 13. září 1836 dekret o veřejném výběrovém řízení na provozování K.K.Briefsammlung – poštovní sběrny v Dačicích. Toto bylo oznámeno ve věstníku, vyvěšeno na úřadě v Dačicích a přilehlých obcích a zároveň vyšel inzerát v tisku. 

 

Brünner Zeitung der K.K. priv. mähr. Lehenbank 4.12.1836

Konkurzní-výběrové řízení

          C.K. Vrchní poštovní úřad – správa,  dekretem ze dne 13. září 1836 vypisuje konkurz na zřízení poštovní sběrny dopisů ve městě Datschitz, kraji Jihlavském, které bude nejen přijímat a doručovat dopisy, ale také zpracovávat peněžní poukázky bez omezení a bude se muset vypořádat s jízdní poštou a menšími váhami do hmotnosti 3 liber.
          K obsluhovaným částem této poštovní sběrny patří tyto obce: Staré Hobzí, Bílkov, Biethorz, Borek, Brandlín, Chlumec, Dobrohošť, Panenská, Bedřichov, Heřmaneč, Hoftes, Jeníkov Velký i Malý, Kadolec, Kostelní Vydří, Chvalkovice, Černíč, Lipnice, Lipová, Lipolec, Veselíčko, Manešov, Markéta, Markvarec, Maršov, Maříž, Matějovec, Modletice, Mutišov, Nové Hobzí, Nový dvůr,  Němčice Dolní i Horní, Penikov Pěčín Malý i Velký, Písečná, Radíkov Horní i Dolní, Radlice, Hříšíce, Řečice, Rožnov-  Český Rudolec, Cizkrajov, Slavětín, Stálkov, Třebětice, Theusiag, Urbaneč, Olšany, Valtínov, Václavov, Bělčovice, Volfířov, Bolíkov, Woellting, Slavonice.
          Za poskytované služby, pro které je toto výběrové řízení do 5. prosince 1836 vypsáno, obdrží provozovatel poštovní sběrny roční odměnu ve výši 30 florinů a dále 10% z tržeb nad 300 florinů  listovních zásilek a dále 5% z peněžních poukázek a jízdní pošty. Vzhledem k tomu, že všechny úřední úkony musí být řádně provedeny, s výjimkou oficiálních manipulací, musí být záloha ve výši 200 florinů ve státních poukázkách složena, potvrzení a poplatky eráru poté budou proúčtovány.
          Sběrna dopisů bude s poštou Želetava v pravidelném třikrát týdně povozním spojení a upřednostněn bude uchazeč, který se postará o nejlevnější podmínky tohoto výběrového řízení.
         S tímto obsluhovatelem poštovní sběrny bude uzavřena servisní smlouva ze strany této správy vrchního poštovního úřadu, jejíž podmínky lze vidět u C. K. Krajského úřadu v Jihlavě, na úřadě v Datschitz a v této výzvě vrchní poštovní správy.
       Všechny nabídky musí být podány níže podepsané poštovní správě ve výše uvedené lhůtě společně s křestním certifikátem, potvrzením o složení kauce, potvrzení schopnost této služby, stejně jako doklad o sídle a morálních vlastnostech.
                                                                                                    C. K. Vrchní poštovní správy III. Brno 19. listopadu 1836

 

        Vítězem tohoto výběrové řízení se stal p. Petr Foit, a tak k 1.dubnu 1837 byla v Dačicích zřízen první stupeň poštovní správy K.K.Briefsammlung – poštovní sběrna, kde se shromaždovala korespondence a ostatní poštovní manipulace. Tato sběrna byla obsluhován expedientem pošty Želetava, který byl s Dačicemi v pravidelném jízdním spojení.

Seznam Císařsko Královských poštovních sběren z roku 1841 – Dačice p. Peter Foit 

28.7.1837, první používané razítko Dačic z doby předznámkové je řádkové, tvořeno pouze nápisem DATSCHITZ psacím písmem a to v černé barvě (1837) a modré barvě (1838). Razítko je bez datumu. 

19.1.1840, druhé razítko Dačic s datumem.

1838, pečeť poštovní sběrny Dačice

14.12.1840,  potvrzení o zaslání cenného psaní v částce 1000 florinů 73 kr. podepsan Petr Foit.

C.K. Poštovní úřad Dačice 

Dačicím, které se staly od roku 1850 sídlem politického okresu a hejtmanství bylo rozhodnutím C. K. Poštovního a telegrafního ředitelství v Brně přiděleno v roce 1851 právo vlastní C.K.Poštovního úřadu, sběrny a v roce 1855 je již město společně se Slavonicemi uváděno mezi 67 moravsko-slezskými poštovními úřady a stanicemi.

Prvním poštmistrem C.K. Poštovní stanice a C.K. Poštovní úřad je opět Petr Foit, nyní již s celoroční odměnou 200 zl. Dačice udržovaly spojení poštovními jízdami s Jemnicí, Telčí, J.Hradcem a Počátkami, Slavonicemi, Mor.Budějovicemi a Jihlavou. Nejdůlěžitější bylo spojení na poštovní stanici Želetava, kdy byla zřízena i spěšná pošta, kde bylo v pozdějších letech vykonávána přeprava i dvakrát denně. 

Tím, že byla v Dačicích zároveň zřízena i jízdní pošta, byla stanice vybavena 6 koňmi a 4 postilióny, 1 vozem koleskou a 2 poštovními vozy a 1 sáněmi. Jako postilióni jsou uváděni Prokop Vesely a Jan Sadílek.

Spojení na Vídeň od roku 1852 dále obstarávali smluvní přepravci – formani. Zde jsou uvádění (sousedé  z Hradecké ulice), p. Matyáš Netík, František Karpíšek a později i František Slavík, kteří při svých pravidelnách cestách do přístavu v Terstu doručovali poštovní manipulaci do Vídně.

V roce 1854 (2.10) dochází ke střídání ve funkci poštmistra, kdy pro svůj pokročilý věk Petr Foit předává dědičně úřad synovi Bedřichu.

Bedřich Foit zastával úřad až do roku 1881. kdy se poštmistrem stává jeho sestra Anna Foitová a tento úřad zastává až do roku 1898.

4.7.1872, potvrzení, podací lístek – recepis na doporučené psaní, podepsán Bedřich Foit.

Budova staré pošty okolo 1910

…NEDOKONČENO

Zavedení Zemské poštovní služby na poště v Dačicích 1894

         V poštovním úřadu správního okresu Dačice bude od 16.dubna 1894 zavedena tato roznášková služba. Roznáškový rajón bude 2 doručovateli dle následujícího plánu doručován:

           Rajón 1. (pondělí, středa a pátek) odchod z  Dačic v 8 hodin ráno. – příchod do Hříšnice v 9 hodin, zdržení 15 minut, odchod 9:30 – příchod Bílkov v 10:30, zdržení 15 minut, odchod 10:45 – příchod Dobrohošť v 11:05, zdržení 10 minut, odchod 11:15 – příchod Budiškovice v 12:30, zdržení 30 minut, odchod 13:00 – příchod Manešovice v 13:45, zdržení 15 minut, odchod 14:00 – příchod do Dačic 16:00

          Rajón 2. (čtvrtek a sobota) odchod z  Dačic v 8 hodin ráno – příchod do Hradišťka v 8:45, zdržení 15 minut, odchod 9:00 – příchod Chlumce v 9:00, zdržení 15 minut, odchod 10:45 – příchod Dobrohošť v 11:05, zdržení 10 minut, odchod 11:15 – příchod Budiškovice v 12:30, zdržení 30 minut, odchod 13:00 – příchod Manešovice v 13:45, zdržení 15 minut, odchod 14:00 – příchod do Dačic 16:00

          Rajón 3. (pondělí, středa a pátek) odchod z  Dačic v 8 hodin ráno. – příchod Dol.Němčic 9:00, zdržení 15 minut, odchod 9:10 – příchod Kostelní Vydří v 10:00, zdržení 15 minut, odchod 10:15 – příchod Prostřední Vydří v 10:50, zdržení 10 minut, odchod 11:00 – příchod Černíč v 12:00, zdržení 20 minut, odchod 12:20 – příchod Velký Pěčín v 12:50, zdržení 15 minut, odchod 13:05 – příchod Malý Pěčín v 13:50, zdržení 15 minut, odchod 14:05 – příchod do Dačic 15:05

          Z poštovních schránek zřizovaných v obcích Budiškovice, Kostelní Vydří a Lidéřovice bude uložená korespondence příležitostně vyzvedávána doručovateli  a odváděna na poštu v Dačicích. Kromě doručování a shromažďování pošty každý doručovatel obstarává použití poštovních služeb. Na přijaté doporučené dopisy, peníze a cennosti, jakož i spořící vklady a poštovní poukázky jsou vydávány interní potvrzení. Doručovatel má rovněž právo na vlastní náklady a riziko, aby se zabýval výkonem soukromých služeb za provizí, pokud jsou slučitelné s jeho skutečnou profesí.