I.razítko 1837-1838
1. razítko města Dačice Datschitz